تفاهم موسسه خیریه نورا و شرکت جیرینگ| ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

با تفاهم موسسه خیریه نورا و شرکت جیرینگ، امکان واریز کمک های خیرین به حساب موسسه از طریق کد   #5*6*7*   و یا اپ جیرینگ پی فراهم گردیده است.

لذا خیرین محترم می توانند با شماره گیری کد #5*6*7* از طریق سیم کارت های همراه اول کمک خود را به حساب موسسه واریز نمایند.