سومین روز کار خیر| ۳ مهر ۱۳۹۴

امروز سومین روز از نذر قربان و کار خیر است

امروز تعداد گوسفندان به 110 راس رسید

نذرتان قبول

ای ابراهیمیان