نذورات خود را درکار خیر سهیم کنید.| ۱ مهر ۱۳۹۴

موسسه ی خیریه ی نورا

در اول مهر سال 1394 , که اولین روز از نذر قربان بود.

55 راس گوسفند را ذبح کرد.

زیرا ثوابی که از ریختن خون قربانی حاصل میگردد, با صدقه حاصل نمیشود