بررسی و شناخت انواع محرومیتهای مادی و معنوی نیازمندان و تامین نیازهای حمایتی،معیشتی،فرهنگی و ارتقای سطح زندگی و فرهنگی آنها و امکان شناسایی افراد و خانواده های محروم در شهر و روستا توسط خیرین مورد اعتماد هیئت امنا

 

ارائه تسهیلات لازم جهت فراهم امدن امکانات به منظور خود اتکا بودن افراد و خانواده های محروم و تحت الحمایه و سایر نیازمندان از طریق ایجاد خود اشتغالی،اعطای وام بلاعوض،معرفی آنها به مراکزهای آموزشهای فنی و حرفه ای و ارائه خدمات لازم در حد امکان.

 

فراهم نمودن تسهیلات جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از طریق واگذاری کمکهای نقدی.

 

تمهیدات لازم به منظور احیای فرهنگ "کریم آل طه" که همانا  نشر فرهنگ انفاق و ایثار و اخلاق حسنه در بین اشخاص خیر و نیکوکار و مردم جهت هدایت و حمایت از خانواده های بی بضاعت و محرومین جامعه است و انجام هرگونه تکلیف دینی و قانونی پس ازتخصیص و اعتبار لازم.