اجرای طرح های اکرام ایتام و محسنین (فرزندان خانواده های بد سرپرست) از جمله فعالیت های مهم خیریه نورا است. واحد اکرام ایتام و محسنین خیریه نورا توانسته است با تحت پوشش قرار دادن 664 نفر در طرح های ایتام و محسنین یاری گر کودکان تحت پوشش این طرح باشد.