موسسه خیریه نورا دارای هیئت مدیره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است که برای دو سال انتخاب می شوند. هیئت مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه است.

 

رئیس هیئت مدیره:

محمود مجیدی خواه

نایب رئیس هیئت مدیره:

محسن حسنلو

اسامی اعضای اصلی هیئت مدیره:

محمود مجیدی خواه

محمد رستمی

علی شهریار

محمدرضا خانبابائی

حمید رضا عبدالحسینی

محسن حسنلو

محمد نادری

اسامی اعضای علی البدل هیئت مدیره: