هیئت امناء به عنوان اولین رکن موسسه محبان الزهرا (س)، عالی ترین مرجع تصمیم گیری در موسسه می باشد که با 21 عضو خود به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

 

وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امناء طبق اساسنامه:

1-    انتخاب اعضای هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) و بازرسان (اصلی و علی البدل).

2-    استماع و رسیدگی به گزارش های هیئت مدیره و بازرس (بازرسان).

3-    تعیین خط مشی کلی موسسه.

4-    بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره.

5-    تعیین عضویت جانشین هیئت امناء.

6-    تصویب ترازنامه یا بودجه.

7-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها.

 

مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1-    با درخواست هیئت مدیره یا بازرس

2-    با درخواست یک سوم اعضاء هیئت امناء

 

هیئت مؤسس:

·         محمدرضا خانبابائی

·         علیرضا حسنلو

·         محمود مجیدی خواه

·         حمیدرضا عبدالحسینی

 

دبیر هیئت امناء:

·         مهدی مجیدی خواه

 

اعضای هیئت امناء:

1-      محمود مجیدی خواه

2-      محمدرضا خانبابائی

3-      حمیدرضا عبدالحسینی

4-      علیرضا حسنلو

5-      محسن حسنلو

6-      محمد نادری

7-      حسن غفاری

8-      نعمت اله هاشمی راد

9-      محمدرضا هاشمی

10-   اسد محمدی

11-   غلامحسن غفاری

12-   محمد رستمی

13-   فتحعلی صفری

14-   اصغر رضایی

15-   علی شهریار

16-   ناصر غفاری

17-   حسین حیدری

18-   یوسف حسنلو

19-   عزت الله عبدالحسینی

20-   مصطفی حسینخانی

21-   مهدی مجیدی خواه