مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی موسسه خیریه نورا است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد.

 

مدیرعامل خیریه نورا:

محمد نادری – از سال 1390 تا کنون

 

پست الکترونیک مدیرعامل خیریه نورا:

am@noora-charity.com

شماره تماس مستقیم:

55895960