مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی موسسه خیریه نورا است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد.

مدیرعامل خیریه نورا:

محمد رستمی- از 1394 تا کنون

شماره تماس مستقیم:  55895960

 

 

حاج محمد نادری از سال 1390 تا 1394