هیئت امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

 

وظایف بازرس طبق اساسنامه:

1-    بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش ها برای هیئت امناء

2-    مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای هیئت امناء

3-    گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امناء

4-    اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارائی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امناء گذاشته اند.

 

بازرس اصلی:

مهدی حسینخانی

 

بازرس علی البدل:

علی محمدی