این واحد یکی از ارکان اصلی خیریه در کنار واحد خیرین محسوب می گردد. در این واحد پس از درخواست متقاضیان جهت دریافت خدمات از خیریه با ایشان جهت تعیین روز مشاوره در موعد مقرر هماهنگی لازم بعمل می آید. با انجام مشاوره و مشخص شدن وضعیت متقاضی، به واحد وام یا پذیرش ارجاع داده می شود. پرونده حاوی مدارک مربوطه (کپی شناسنامه، کپی کارت ملی،استعلام از نهادها و 000) به محققین معتمد خیریه سپرده می شود تا پس از مراجعه حضوری و ارائه گزارش از وضعیت زندگی متقاضی در جلسه قرائت پرونده در حضور هیئت امناء و هیئت مدیره تصمیم لازم اتخاذ گردد.