امورخیرین یکی از مهم ترین بخش های خیریه نورا است که به تامین منابع مالی مورد نیاز خیریه، جهت تهیه نیازهای مددجویان می پردازد و عمده فعالیت این واحد چاپ قبوض و جمع آوری کمک های ماهیانه می باشد. تعداد خیرین موسسه خیریه نورا نزدیک به 10000 نفرمی باشد که بانوان سهم  25درصدی جمعیت خیران موسسه خیریه نورا را تشکیل می دهند.

این واحد مجری طرح های زیر می باشد:

1- طرح اکرام ایتام و محسنین

2- برپایی غرفه در نمایشگاه های مختلف

3- برپایی همایش سالانه اعضای خیرو نیکوکار

4- کمک هزینه خرید یا اجاره مسکن

5- کمک هزینه خرید جهیزیه

6- صدقات

7- فبوض ماهانه

8- جمع آوری خمس ،ذکات و فطریه

9- ذبح گوسفند نذری و نوزیع گوشت نذری