وظایف عمده این واحد عبارتند از:

1.   صدور اسناد مالی و تنظیم و ارائه آن

2.   تنظیم وارائه گزارشات مالی وعملکرد مالی

 

عنوان کمک ها و مشارکت های مردمی ثبت شده در واحد مالی:

1.   کمکهای مقطعی(یکباره) به خیریه

2.   دریافت مبلغ قبض های سالیانه

3.   حساب دریافتی ودیعه مسکن

4.   حساب وجوهات عام وسادات                

5.   حساب دریافتی دارالقرآن

6.   حساب اکرام عام وسادات                   

7.   حساب دریافتی جهیزیه عام وسادات

8.   حساب مسکن عام وسادات                

9.   دریافت فطریه

10.  رد مظالم                                      

11.  حساب دریافتی خواروبار